30b4edeb003b2a4956e20f9e98859964.jpg

Advertentie+500
Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Huurwoningdrenthe.nl

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 'Huurwoningdrenthe.nl' is een handelsnaam van “De Jong Financiële Diensten”, gevestigd te 2e Exloërmond (KvK-nummer 24119741; BTW nummer NL182495991B02) welke als doel heeft huurders en verhuurders nader tot elkaar brengt zonder tussenkomst van ‘Huurwoning Drenthe’; Wanneer ‘Huurwoningdrenthe.nl wordt vermeld gelden deze bepalingen tevens voor ‘Voordeelhuren.nl’.

1.2 'Potentiële huurder': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zoekt naar een geschikte huurruimte en geïnformeerd wil worden of op de hoogte wenst te blijven van het huuraanbod welke Huurwoningdrenthe.nl zoekt voor Potentiële huurder(s) welke contractspartij is(zijn) van Huurwoningdrenthe.nl waarbij een overeenkomst met de verhuurder tot stand komt;

1.3 'Verhuurder': de (rechts)persoon die uit eigen wil woonruimte heeft laten plaatsen of zelf heeft geplaatst met het oogmerk om geschikte woonruimte te willen verhuren;

1.4 ‘Gebruiker’: de (rechts)persoon welke op welke wijze dan ook gebruik maakt van de websites www.huurwoningdrenthe.nl en www.voordeelhuren.nl .

1.5 ‘Documentatie’: onder meer de door de verhuurder bij Huurwoningdrenthe.nl via de e-mail aangeleverde tekst en foto’s ter zake het aanbod van te huren woonruimte;

1.6 'Internetsite': is de website www.huurwoningdrenthe.nl en www.voordeelhuren.nl .

1.7 'Abonnement': Het betaalde abonnement bij Huurwoningdrenthe.nl. Dit abonnement komt tot stand indien de Potentiële huurder aangeeft akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en abonnementsgeld heeft betaald op de daarvoor aangegeven wijze via voornoemde website(s);

1.8 'Contractsperiode': Een periode van 30 dagen na activering van het abonnement;

1.9 'Overeenkomst': Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'de

overeenkomst', dan wordt bedoeld die tussen Potentiële huurder en Huurwoningdrenthe.nl. Deze komt tot stand wanneer het abonnement is afgenomen.

1.10 'Misbruik': het versturen van email of uitingen via andere media aan Huurwoningdrenthe.nl waarmee de rechten of privacy van anderen zou kunnen of worden geschonden, Hiermee wordt verstaan het doen van ontoelaatbare of beledigende uitlatingen, het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam. Misbruik is tevens van toepassing op inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Tevens het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming van Huurwoningdrenthe.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website en zijn onlosmakelijk verbonden aan een via de website aangemaakt abonnement. De Potentiële huurder heeft op de website, alvorens een abonnement af te nemen, duidelijk kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Verder heeft deze te allen tijde de mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Huurwoningdrenthe.nl vraagt akkoord aan de Potentiële huurder vóór aanvang van het abonnement. Zonder deze toestemming is activering en betaling niet mogelijk.

2.2 Alleen met schriftelijke toestemming van Huurwoningdrenthe.nl kunnen afwijkende bepalingen worden opgesteld welke rechtsgeldig zijn.

2.3 Een door Huurwoningdrenthe.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Huurwoningdrenthe.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

2.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Huurwoningdrenthe.nl en de Potentiële huurder c.q. de verhuurder gesloten overeenkomst.

3.2 Wanneer van deze algemene voorwaarden is afgeweken, kan dit enkel en is deze alleen rechtsgeldig wanneer dit is gebeurt met schriftelijke toestemming door Huurwoningdrenthe.nl.

3.3 Huurwoningdrenthe.nl heeft als doelstelling huurders en verhuurders van woonruimte bij elkaar te brengen door Potentiële huurders te attenderen op beschikbare woonruimte en deze, wanneer mogelijk, door te sturen naar verhuurders met een eventueel geschikte woonruimte. Huurwoningdrenthe.nl is geen partij in de totstandkoming van eventuele huurovereenkomsten en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomsten. Huurwoningdrenthe.nl brengt alleen Potentiële huurders en verhuurders met elkaar in contact.

3.4 Met de Potentiële huurder komt enkel een overeenkomst tot stand wanneer deze een abonnement heeft afgenomen via Huurwoningdrenthe.nl en het abonnementsgeld is ontvangen en bevestigd door Huurwoningdrenthe.nl. De overeenkomst met de verhuurder komt tot stand wanneer deze woonruimte aanmeldt via het aanmeldingsformulier op de internetsite of per e-mail bij Huurwoningdrenthe.nl en deze door Huurwoningdrenthe.nl is ontvangen.

 

Artikel 4: Duur en beëindiging van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode en duurt minimaal 1 maand. Deze kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand.

4.2 Deze overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt.

4.3 Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractsperiode met een opzegtermijn van 10 dagen. De overeenkomst wordt dan beëindigd. De Potentiële huurder heeft na beëindiging geen recht op restitutie van het abonnementsgeld voor de resterende dagen van de contractsperiode.

4.4 Opzegging van uw inschrijving kan eenvoudig direct online. Wij schrijven u dan uit als Potentiële huurder en zullen de abonnementskosten niet meer bij u incasseren.

 

Artikel 5: Kosten abonnement

5.1 Inschrijven door Potentiële huurder op Huurwoningdrenthe.nl kost slechts € 14,95 per maand (30 dagen) incl. 21% BTW. Betaling vindt plaats via automatische incasso van uw IBAN-bankrekening.

 

Artikel 6: Annuleren

6.1 Na uw inschrijving kunt u op ieder gewenst moment online uw abonnement annuleren. Hiervoor geldt de contractsperiode van minimaal 30 dagen; Na opzegging schrijven wij u uit ons huurdersbestand. Wij staken uw incasso na de laatste contractsperiode. Uw datum van uitschrijving is hierbij bepalend.

 

Artikel 7: Misbruik

7.1 Het gebruik van (persoon)gegevens van gebruikers die door hen via Huurwoningdrenthe.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van gebruikers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de gebruiker met betrekking tot de aangeboden of gevraagde woonruimte. Het is onder geen beding toegestaan de (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met gebruiker(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde woonruimte; iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; e-mailadressen van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2 Indien een gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegevens geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Huurwoningdrenthe.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Wanneer een Potentiële huurder of verhuurder misbruik maakt van de website kan Huurwoningdrenthe.nl direct de overeenkomst beëindigen. Dit zonder voorafgaande mededeling(en) en zonder overleg met de Potentiële huurder c.q. de verhuurder.

 

Artikel 8: Werkwijze

8.1 Huurwoningdrenthe.nl heeft enkel als taak Potentiële huurder en verhuurder de gelegenheid te bieden om met elkaar in contact te komen. Huurwoningdrenthe.nl staat los van het feit of daadwerkelijk een verhuurder bereid is om een huurovereenkomst met de Potentiële huurder aan te gaan of tot stand te willen brengen. Huurwoningdrenthe.nl is op geen enkele wijze bij de totstandkoming van een eventuele huurovereenkomst en de voorwaarden daarvan betrokken.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Huurwoningdrenthe.nl is niet verantwoordelijk richting de Potentiële huurder, noch de verhuurder voor de juistheid en/of het actueel zijn van het woningaanbod.

9.2 Huurwoningdrenthe.nl is niet verantwoordelijk richting de Potentiële huurder, noch de verhuurder in voor de totstandkoming van een huurovereenkomst.

9.3 Potentiële huurder en verhurende partij dienen zich bij aangaan van de overeenkomst op de hoogte te hebben gesteld van de Verordening op de woning- en kamerbemiddeling- bureaus 2006 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen.

9.4 Bij het aangaan van de overeenkomst geeft Potentiële huurder aan Huurwoningdrenthe.nl toestemming namens haar op iedere woonruimte te reageren in overeenstemming met het profiel welke is opgegeven door de Potentiële huurder.

9.5 Huurwoningdrenthe.nl is nimmer aansprakelijk voor de mogelijke (gevolg)schade van de Potentiële huurder c.q. de verhuurder of van derden. Bovendien vrijwaart de Potentiële huurder c.q. de verhuurder Huurwoningdrenthe.nl van alle aanspraken door derden tot vergoeding van (gevolg)schade die verband houden met deze overeenkomst.

9.6 Indien en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Huurwoningdrenthe.nl aansprakelijk is voor (gevolg)schade van de Potentiële huurder c.q. de verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,-.

 

Artikel 10: Gegevens, privacy & Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.1 De Potentiële huurder staat er voor in dat door Huurwoningdrenthe.nl te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 In afwijking hiervan geeft de Potentiële huurder toestemming aan Huurwoningdrenthe.nl gerelateerde bedrijven t.w. Verzekeringdirekt.nl en De Jong Financiële Diensten om via email, schriftelijk of telefonisch contact te zoeken met u voor commerciële doeleinden.

10.3 Huurwoningdrenthe.nl heeft verder het recht de gegevens welke door de Potentiële huurder c.q. de verhuurder aan haar zijn verstrekt geanonimiseerd te gebruiken en aan derden te verstrekken voor statistische en commerciële doeleinden.

10.4 Huurwoningdrenthe.nl staat noch voor de Potentiële huurder, noch de verhuurder in voor de juistheid en/of het actueel zijn van het woningaanbod.

10.5 De Potentiële huurder en de verhuurder vrijwaard Huurwoningdrenthe.nl van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Huurwoningdrenthe.nl verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en tussenkomst van een bevoegde rechter

11.1 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement te Assen. Versie: mei 2014

11.2 Op de onder 1.9 genoemde overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12: Einde overeenkomst of gebruik

12.1 Wanneer de Potentiële huurder een of meerdere bepalingen in gevolge de onder 1.9 genoemde overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet stipt nakomt, kan Huurwoningdrenthe.nl de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, en zonder dat enige nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, ontbinden en is Potentiële huurder gehouden tot vergoeding van het bedrag van de verschuldigde abonnementsprijs, kosten en schade.

 

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging en/of in gebreke zijn

13.1 Indien Potentiële huurder de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet, enige andere bepaling van de onder 1.9 genoemde overeenkomst niet nakomt, waaronder enige voorwaarde, verbonden aan een door Huurwoningdrenthe.nl verleende toestemming niet in acht neemt, de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd, in staat van faillissement wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van huurder, of komt te overlijden, heeft Huurwoningdrenthe.nl het recht de onder 1.9 genoemde overeenkomst tussentijds te (laten) beëindigen. Hieraan gaat slechts opzegging vooraf indien de wet dat vereist. Potentiële huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van een bepaalde termijn dan wel door het enkele ontstaan van een omstandigheid als voormeld.

13.2 Potentiële huurder is gehouden om aan Huurwoningdrenthe.nl te vergoeden alle schade, kosten en intresten als gevolg van een in 13.1 bedoelde omstandigheid en als gevolg van tussentijdse beëindiging van de onder 1.9 genoemde overeenkomst, ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

13.3 Tot die schade worden in ieder geval gerekend de abonnementsgelden, de omzetbelasting en de overige verschuldigde bedragen, Hiernaast alle kosten van maatregelen zowel in als buiten rechte door Huurwoningdrenthe.nl getroffen, daaronder begrepen die van rechtskundige bijstand in verband met een omstandigheid als in 12.1 vermeld.

13.4 Door de bepalingen onder 13.1 tot en met 13.3 wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van Huurwoningdrenthe.nl om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder zijn recht op nakoming met schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14: Buitengerechtelijke kosten

14.1 In alle gevallen waarin Huurwoningdrenthe.nl een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Potentiële huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Potentiële huurder om deze tot nakoming van de overeenkomst of tot ontruiming te dwingen, is Potentiële huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte -met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door Huurwoningdrenthe.nl te betalen proceskosten - aan Huurwoningdrenthe.nl te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

 

Artikel 15: Betalingen

15.1 Het abonnementsgeld wordt door Potentiële huurder door middel van automatisch incasso of een factuur aan Huurwoningdrenthe.nl voldaan. Potentiële huurder heeft zich akkoord verklaard met het automatisch incasseren van het verschuldigde abonnementsgeld. Potentiële huurder dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op het op zijn / haar opgegeven bankrekeningnummer toereikend is zodat het automatisch kan worden geïncasseerd.

15.2 Indien het bedrag ter zake het abonnementsgeld niet kan plaatsvinden door middel van automatisch incasso, heeft Huurwoningdrenthe.nl het recht Potentiële huurder zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Alle buitengerechtelijke kosten die voor Huurwoningdrenthe.nl met de invordering gemoeid zijn, komen voor rekening van Potentiële huurder.

15.3 De betaling van het de abonnementsgelden en van al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder enige opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke woningzoekende op Huurwoningdrenthe.nl heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Huurwoningdrenthe.nl op te geven rekening. Het staat Huurwoningdrenthe.nl vrij door middel van opgave middels het door Potentiële huurder aangemaakte account op de website van Huurwoningdrenthe.nl aan Potentiële huurder wijzigingen aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Huurwoningdrenthe.nl is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de overeenkomst een door hem van Potentiële huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij Potentiële huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 BW niet van toepassing.

 

Artikel 16: Hoofdelijkheid

16.1 Indien verscheidene (natuurlijk of rechts-)personen zich als Potentiële huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Huurwoningdrenthe.nl aansprakelijk voor alle uit de onder 1.9 genoemde overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

16.2 Uitstel van betaling of kwijtschelding door Huurwoningdrenthe.nl aan één der Potentiële huurders of een aanbod daartoe betreft alleen die Potentiële huurder.

16.3 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk.

16.4 Potentiële huurder kan te allen tijde de overeenkomst met Huurwoningdrenthe.nl beëindigen.

 

Artikel 17: Klachten

17.1 Potentiële huurder zal eventuele klachten en wensen schriftelijk indienen.

 

Artikel 18: Slotbepaling

18.1 Indien een deel van deze overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Spotlight!

Huurwoning Lauwersoog
Meer informatie Huur : 595 € / maand
Bewoonbaar oppervlak : 72 m²
Meer informatie
Vrijstaande woning Appingedam
Meer informatie Huur : 795 € / maand
Bewoonbaar oppervlak : 130 m²
Opp. terrein : 679 m²
Meer informatie

Contact

Telefoon

-

Kantoor

Valtherweg 36-68
7875 TB
Exloo

Email

Twitter

Nieuwsbrief?