30b4edeb003b2a4956e20f9e98859964.jpg

Advertentie+500
Algemene voorwaarden verhuur- / verkoopmakelaar

Algemene Voorwaarden “HuurwoningDrenthe” en “Voordeelhuren”voor verhuurmakelaars en verkoopmakelaars van woonruimte 2014.

Zowel “Huurwoningdrenthe.nl” als “Voordeelhuren.nl” maken onderdeel uit van De Jong Vastgoed & Verhuur.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, almede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen “De Jong Vastgoed & Verhuur” (met als handelsnamen “Huurwoningdrenthe” en “Voordeelhuren”) en de opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

2. Definities

De Jong Vastgoed & Verhuur: de (rechts)persoon die de inschrijving accepteert en/of die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.

De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij De Jong Vastgoed & Verhuur als verhuurder van woningen of verkoop van woningen.

De opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het plaatsen van een woon- en/of kantoorruimte aan De Jong Vastgoed & Verhuur verstrekt op de hierboven genoemde websites.

Bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het plaatsen van advertenties van vastgoed bij De Jong Vastgoed & Verhuur in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.

3. De inschrijving en veiligstelling van het verhuur-en verkoopaanbod van makelaars.

3.1 Een (rechts)persoon kan zich bij De Jong Vastgoed & Verhuur inschrijven als verhuurmakelaar of als verkoopmakelaar.

3.2 lid 1. De inschrijving bij De Jong Vastgoed & Verhuur geeft recht op toegang tot plaatsing van het actuele huuraanbod of verkoopaanbod op de websites van De Jong Vastgoed & Verhuur. De inschrijving is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en als object veilig gesteld op de websites. De Jong Vastgoed & Verhuur onthoudt zich van en verbied het kopiëren van woningen, incl. omschrijvingen, voorwaarden, foto’s etc. van andere aangesloten aanbieders op andere websites als vernoemd.

De Jong Vastgoed & Verhuur is niet aansprakelijk voor vastgoedmakelaars, welke art. 3.2. lid 1 overtreden. Eventuele geschillen dienen te worden gemeld aan “De Jong Vastgoed & Verhuur voor bemiddeling. Wanneer in deze geen oplossing wordt gevonden, dienen beide partijen zich te wenden tot het algemeen geldend recht zonder tussenkomst van “De Jong Vastgoed & Verhuur.

3.3 De plaatsing van woningen is geldig gedurende de periode voor welke deze is aangegaan, afhankelijk van de keuze van de inschrijver. De dag van inschrijving schriftelijk of via internet geldt als ingangsdatum. De inschrijving wordt pas actief indien De Jong Vastgoed & Verhuur alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de algemene voorwaarden deze wederzijds zijn gecommuniceerd.

3.4 De inschrijving eindigt automatisch na afloop van de periode waarvoor deze is aangegaan.

Voor doorlopende contracten geldt een opzegtermijn van 1 maand welke aanvangt op de eerste dag van een volle maand.

De Opdrachtgever heeft bij het voortijdig eindigen van de inschrijving geen recht op gehele dan wel gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld.

3.5 De Jong Vastgoed & Verhuur is gerechtigd de inschrijving zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder betaling van het inschrijfgeld en juiste invoer van gegevens, jegens De Jong Vastgoed & Verhuur niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. De Jong Vastgoed & Verhuur zal alsdan geen gehele dan wel gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld verschuldigd zijn volgens de geldende wetgeving.

3.6 Na inschrijving en plaatsing worden potentiële klanten voor verhuur aangesloten op De Jong Vastgoed & Verhuur e-mailservice. Relevante informatie met betrekking tot het huren van woonruimte via u is opgenomen in deze nieuwsbrief, welke op verzoek beschikbaar is gesteld aan potentiële huurders of kopers. De informatie in onze nieuwsbrief is slechts algemeen van aard en bevat daarom geen adviezen aangaande een specifieke zoekopdracht. Deze kandidaat huurders of kopers worden naar u doorverwezen volgens uw overeenkomst volgens uw contract en de onderliggende voorwaarden tot overeenstemming volgens de aansluitende orderbevestiging welke partijen overeen gekomen. Deze maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

3.7 Bij interesse van een potentiële huurder voor (een) bepaalde woning(en), dient dit online te worden aangeven en/of kenbaar te worden gemaakt bij een medewerker van De Jong Vastgoed & Verhuur. De Jong Vastgoed & Verhuur zorgt dat de juiste huurder gekoppeld wordt aan de gewenste woning en de daarbij behorende verhuur- en/of verkoopmakelaar.

Zonder nader vastgelegde afspraken houd, na overdracht, de verantwoordelijkheid van “De Jong Vastgoed & Verhuur op te bestaan.

Voor een bezichtiging wordt de opdrachtgever ingeschakeld, welke zorgt voor een eerste rondleiding. De bezichtigingmogelijkheden zijn voor een opdrachtgever onbeperkt.

3.8 Alle publicaties van aanbiedingen, kortingsproposities en prijsvragen op www. huurwoningdrenthe.nl in e-mailnieuwsbrieven of andere uitingen van De Jong Vastgoed & Verhuur zijn onder voorbehoud van wijzigingen via de verhuurder. De Jong Vastgoed & Verhuur is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.

3.9 Eventuele klachten betreffende de inschrijving of de opdracht kunnen worden ingediend door een e-mail te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

In dit geval worden potentiële huurders of kopers in contact gesteld met de desbetreffende makelaar welke het huizenaanbod op de sites heeft geplaatst van “De Jong Vastgoed & Verhuur”.

3.10 Het ingeschreven staan bij De Jong Vastgoed & Verhuur vormt geen garantie voor klanten bij het vinden van een (geschikte) woonruimte. De Jong Vastgoed & Verhuur helpt makelaars en potentiële huurder of kopers met elkaar in contact te komen om eventueel een huurwoning of koopwoning te kunnen vinden.

4. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling

4.1 Onverlet wat is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze algemene voorwaarden zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en de opdrachtgever de artikelen 4 en 5 van toepassing.

4.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling van verhuur en verkoop van woningen door aangesloten opdrachtgevers. De Jong Vastgoed & Verhuur bemiddeld enkel in het tot stand komen van het contact tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. De Jong Vastgoed & Verhuur vormt geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en de volgens ons contract bemiddelende verhuurder, verkoper c.q. verhuurmakelaar of verkoopmakelaar.

4.3 De Jong Vastgoed & Verhuur bemiddelt volgens dit contract niet in opdracht van verhuurders en verkopers in de totstandkoming van overeenkomsten van huur/verhuur, koop/verkoop van onroerende zaken.

4.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en De Jong Vastgoed & Verhuur niet dat De Jong Vastgoed & Verhuur door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat De Jong Vastgoed & Verhuur uit hoofde van een lastgeving, als 3 bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

5. Vergoeding bij plaatsing en bemiddeling via De Jong Vastgoed & Verhuur.

Via De Jong Vastgoed & Verhuur zijn diverse mogelijkheden om huurwoningen en koopwoningen onder de aandacht te brengen van woningzoekenden:

1. Via advertentiemogelijkheden op betreffende sites met de geldende tarieven volgens 2014 op basis van unieke plaatsing en doorverwijzing van potentiële klanten.

2. Plaatsing van woningen met opdracht tot toetsing, afhandeling en levering aan een potentiële verhurende- of verkopende partij na opdracht door de opdrachtgever.

3. Opdracht volgens (2) met verzoek tot een onderhoudscontract, toezicht en incasso na opdracht door de opdrachtgever.

5.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor plaatsing op de website www.huurwoningdrenthe.nl en www.voordeelhuren.nl verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object heeft laten opnemen op de website van De Jong Vastgoed & Verhuur een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door De Jong Vastgoed & Verhuur verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht / opdrachtbevestiging.

5.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door De Jong Vastgoed & Verhuur verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 6 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten De Jong Vastgoed & Verhuur om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder door niet aan de verhuurder toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt. Art. 5.2 is enkel van toepassing wanneer contractueel deze afspraken onderling zijn gemaakt.

5.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de website van De Jong Vastgoed & Verhuur na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van De Jong Vastgoed & Verhuur en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

5.4 Indien opdrachtgever, na plaatsing van de huur- of koopwoning bij verhuur of verkoop deze niet verwijderd en/of opdracht geeft tot verwijdering aan De Jong Vastgoed & Verhuur, is De Jong Vastgoed & Verhuur hier niet aansprakelijk voor. Potentiële huurders en/of kopers worden doorverwezen naar de makelaar welke deze woningen hebben geplaatst of het verzoek hebben gedaan tot plaatsing op de websites van De Jong Vastgoed & Verhuur.

6. Opdracht Algemeen

6.1 De opdrachtgever zal aan De Jong Vastgoed & Verhuur alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht, en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

6.2 De Jong Vastgoed & Verhuur zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien De Jong Vastgoed & Verhuur bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

6.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door De Jong Vastgoed & Verhuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van De Jong Vastgoed & Verhuur. Het is De Jong Vastgoed & Verhuur toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

6.4 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan De Jong Vastgoed & Verhuur kunnen doorkruisen en/of die De Jong Vastgoed & Verhuur in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

7. Hoogte vergoeding en betaling

7.1 De in de opdrachtbevestiging, ook wel genoemd “samenwerkingsovereenkomt” is bepaald dat bovengenoemde partijen vise versa de gemaakte afspraken nakomen.

7.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5 en 7, worden vermeerderd met 21% btw en dienen te worden voldaan voor aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst.

7.3 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na acceptatie van de samenwerkingovereenkomst de (contract)kosten aan De Jong Vastgoed & Verhuur te voldoen zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging. Na niet naleving zal De Jong Vastgoed & Verhuur ,zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bij het niet nakomen van een betaling.

8. Looptijd

8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan met ingang van de

datum, waarop de opdracht aan De Jong Vastgoed & Verhuur is verstrekt.

8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

8.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand per de eerste van de kalendermaand.

8.4 De Jong Vastgoed & Verhuur is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

a) de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene voorwaarden dan wel met andere tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van De Jong Vastgoed & Verhuur op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;

c) indien er naar het oordeel van De Jong Vastgoed & Verhuur sprake is van een ernstige verstoring van

de relatie tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en de opdrachtgever;

d) indien de opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;

e) indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor De Jong Vastgoed & Verhuur;

f) indien blijkt dat de opdrachtgever aan De Jong Vastgoed & Verhuur onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien De Jong Vastgoed & Verhuur met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van De Jong Vastgoed & Verhuur tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

8.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

8.6 Artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn niet van toepassing op de inschrijving als bedoeld in artikel 3.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Jong Vastgoed & Verhuur is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van De Jong Vastgoed & Verhuur beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die Opdrachtgever aan De Jong Vastgoed & Verhuur heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 7.1.

9.2 De Opdrachtgever vrijwaart De Jong Vastgoed & Verhuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door De Jong Vastgoed & Verhuur voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van De Jong Vastgoed & Verhuur.

9.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Jong Vastgoed & Verhuur.

10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

11. Diversen

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en de bemiddeling voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.

11.2 Opdrachtgever is er mee bekend dat De Jong Vastgoed & Verhuur voor hem bemiddelt tussen hem en de verhuurder. Tevens is opdrachtgever er mee bekend dat, na o vereenstemming d.m.v. een contract, verhuurders en kopers kosten in rekening worden gebracht voor de door De Jong Vastgoed & Verhuur voor de verhuurder/verkoper specifiek uit te voeren marketingactiviteiten, zoals het aanbieden van de woning op de websites van De Jong Vastgoed en het adverteren op andere woongerelateerde externe websites. Ook is opdrachtgever er mee bekend dat om de kwaliteit van de bemiddeling te waarborgen, na opdracht door de opdrachtgever niet alleen de antecedenten van de verhuurder/verkoper maar ook die van de huurder/verhuurder kunnen worden onderzocht. Voor zover er tevens sprake mocht zijn van lastgeving / opdracht tot bemiddeling aan de zijde van verhuurder geeft opdrachtgever daarvoor hierbij voor als dan zijn akkoord.

11.3 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

11.4 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.5 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

11.6 Voor zover in deze algemene voorwaarden en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene voorwaarden en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

11.7 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheiden bepalingen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

11.8 Indien enige bepaling in de tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

11.9 Op de overeenkomst tussen De Jong Vastgoed & Verhuur en opdrachtgevers verhuurders, huurder, kopers, verkopers en woningzoekenden zijn deze voornoemde voorwaarden en de Algemene Bepalingen zijn de voorwaarden in dit contract van toepassing.

11.10 De Nederlandse tekst van de algemene bepalingen prevaleert boven eventuele vertalingen daarvan.

Deze voorwaarden zijn naar eer en geweten opgesteld door De Jong Vastgoed & Huren.

Spotlight!

Huurwoning Lauwersoog
Meer informatie Huur : 595 € / maand
Bewoonbaar oppervlak : 72 m²
Meer informatie
Vrijstaande woning Appingedam
Meer informatie Huur : 795 € / maand
Bewoonbaar oppervlak : 130 m²
Opp. terrein : 679 m²
Meer informatie

Contact

Telefoon

-

Kantoor

Valtherweg 36-68
7875 TB
Exloo

Email

Twitter

Nieuwsbrief?